top of page
בית כנסת שטיבל יד בנימין רעננה

ברוכים הבאים לבית כנסת שטיבל יד בנימין

זמני תפילה

בשבת

פרשת וישלח

16:15

הדלקת נרות -

16:25

מנחה / קבלת שבת -

8:00

שיעור באור החיים הקדוש -

8:25

שחרית -

9:30

תפילת ילדים -

12:30

מנחה גדולה -

מנחה -

16:05

סעודה שלישית / שיעור

ערבית -

17:15

בימי חול

26.11 - 30.11נכון ל

6:45

שחרית מנין ראשון -

8:00

שחרית מנין שני -

16:26

מנחה -

בין מנחה לערבית - שיעור בפרשת השבוע

16:57

ערבית -

ארון הקודש בבית כנסת שטיבל יד בנימין רעננה
bottom of page