top of page
בית כנסת שטיבל יד בנימין רעננה

ברוכים הבאים לבית כנסת שטיבל יד בנימין

זמני תפילה

בשבת

פרשת שלח

19:26

הדלקת נרות -

19:36

מנחה / קבלת שבת -

8:00

שיעור באור החיים הקדוש -

8:25

שחרית -

9:30

תפילת ילדים -

12:30

מנחה גדולה -

מנחה -

19:19

סעודה שלישית / שיעור

ערבית -

20:29

בימי חול

4.6 - 8.6 נכון ל

6:45

שחרית מנין ראשון -

8:00

שחרית מנין שני -

19:34

מנחה -

בין מנחה לערבית - שיעור בפרשת השבוע

20:05

ערבית -

ארון הקודש בבית כנסת שטיבל יד בנימין רעננה
bottom of page