top of page
בית כנסת שטיבל יד בנימין רעננה

ברוכים הבאים לבית כנסת שטיבל יד בנימין

זמני תפילה

בשבת

פרשת פֶּסַח

18:58

הדלקת נרות -

19:08

מנחה / קבלת שבת -

8:00

שיעור באור החיים הקדוש -

8:25

שחרית -

9:30

תפילת ילדים -

12:30

מנחה גדולה -

מנחה -

18:47

סעודה שלישית / שיעור

ערבית -

19:57

בימי חול

21.4 - 25.4 נכון ל

6:45

שחרית מנין ראשון -

8:00

שחרית מנין שני -

19:04

מנחה -

בין מנחה לערבית - שיעור בפרשת השבוע

19:37

ערבית -

ארון הקודש בבית כנסת שטיבל יד בנימין רעננה
bottom of page